Petrochemie

Naast de hechte samenwerking tussen verschillende partijen binnen de SSVV, hebben twee verenigingen zich apart gericht op een aantal risicovolle taken die voor hun leden extra aandacht behoeven. De kwalificaties zijn minder zwaar gereguleerd dan de SSVV opleidingen; zij vallen in de categorie A en B opleidingen waarin eindtermen zijn benoemd en toetsing of de toetsende instantie aan enkele voorwaarden moet voldoen.

De twee verenigingen achter de kwalificaties worden hieronder kort beschreven:

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is ruim 90 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. In de keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigt zij de bedrijven die met behulp van chemische processen hun producten maken. Ze wil optimale voorwaarden creëren voor de chemische industrie, zodat functioneren, groei en kwaliteit worden bevorderd. Zowel de grote als de kleinere chemiebedrijven zijn lid van de organisatie.

Meer informatie: www.vnci.nl

VNPI

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt negen petroleumindustrie maatschappijen in Nederland. Deze maatschappijen raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations. De VNPI behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden op nationaal en Europees niveau.

Meer informatie: www.vnpi.nl

 

Industriële Reiniging

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging. De Stichting Industriële Reiniging bundelt en behartigt dat belang in Nederland en – sinds 2003 – in België. Om die doelstelling te verwezenlijken, is de SIR op een aantal gebieden actief. Voorop staat het vaststellen van richtlijnen. Daarbij worden alle partijen uit de branche betrokken. Hiernaast is het examineren van mensen die in de branche werken een belangrijk aspect.

De SIR regelgeving gaat uit van de visie, dat veilig werken alleen mogelijk is door de integrale aanpak van 3 risicofactoren, de ’drie M’s’: Mensen, Middelen en Methoden:

  • De Mens, door opleiding, training, examinering en certificering vakbekwaam
  • De Middelen, die bij ingebruikname aan bepaalde eisen voldoen, en tijdens gebruik aan deze eisen moeten blijven voldoen, te bepalen door periodieke inspecties en tests.
  • De Methoden van toepassing voor opdrachtgevende bedrijven, uitvoerende ondernemingen en keuringsinstanties

Examinering

De SIR neemt als onafhankelijk examenbureau in de gehele Benelux examens af bij uitvoerend en toezichthoudend personeel werkzaam in de industriele reinigingsbranche. De examens worden gecoördineerd vanuit het examenbureau van de SIR gevestigd in Maasland. De opleidingen voorafgaand aan de examens worden niet door de SIR georganiseerd. De examens kunnen alleen worden georganiseerd door bedrijven die lid zijn van de SIR en dus conform de richtlijnen van de SIR handboeken opleiden.

Meer informatie: www.sir-safe.nl

Mijnbouwinstallaties

The Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association (NOGEPA) promotes the common interests of companies holding licenses to explore for, develop and produce hydrocarbons (oil and gas) both onshore and offshore in The Netherlands. NOGEPA’s mission is to promote the optimum recovery of oil and natural gas in a safe, environmentally responsible and effective manner.

NOGEPA provides for means of communication with government, media and other third parties. The Association coordinates the industry efforts with respect to assuming responsibility for the safety and health of people and the protection of the environment. The Health and Safety Committee of NOGEPA reviews industry health and safety standards, and where necessary issues Industry Guidelines related to health, safety, and environmental protection.

Stressing the importance of safety of personnel NOGEPA has already established in 1984 training standards with regard to safety and emergency response and certain function related training courses. These standards are laid down in the NOGEPA Training Handbook of which the Health and Safety Committee is the custodian. It contains the lesson targets, duration and frequency of training, resources, qualification of instructors, assessment of delegates, etc. It also contains a training matrix defining the job functions and the related required training.

The risks of safety on each offshore installation has been thoroughly analyzed and assessed and reduced to a level as low as reasonably practicable (ALARP). However, despite these efforts an unforeseen event cannot be totally excluded. And it is therefore in the interest of personnel that they acquire the skills and competence to cope with these unforeseen events. NOGEPA finds it of importance that these skills and competences are received at qualified and recognized Training Providers.

The Health and Safety Committee has installed a Training Evaluation Workgroup whose task is to advise on developments in training standards and proposing the recognition of Training Providers, which have demonstrated based on audits and reviews to possess sufficient quality to perform the training on behalf of NOGEPA.

Since 2012 Deltalinqs Trainingen Loket is tasked by NOGEPA with the auditing of NOGEPA recognized Training Providers and the associated training courses in order to determine the extent of conformity with the evaluation criteria outlined in the NOGEPA Training Handbook.

The content on this website is a static representation of the continuously developing Training Handbook. Irrevocable information can only be gained through official NOGEPA media. Comments or queries relating to the information presented in this SOG magazine should be directed to Deltalinqs Trainingen Loket, telephone 0181-470441 or by email to training@nogepa.nl

More information: www.nogepa.nl

Industrie en Havenlogistieke sector

Veiligheid is bij Deltalinqs van oudsher een bijzonder aandachtsgebied. Voor dit domein bestaat een aparte stuurgroep die als doel heeft de veiligheid duurzaam te verbeteren. Initiatieven zoals Deltalinqs University staan in het teken van het bevorderen van de veiligheid en onder die vlag worden veiligheidsinstructies beheerd die op veel plaatsen worden ingezet. De Deltalinqs Poortinstructie en de gevaarlijke gassen instructies zijn recentelijk gemoderniseerd. In de loop van 2014 wordt de Werkvergunningen & Taak Risico Analyse (TRA) instructie herzien. Tevens zijn er allerlei maatregelen genomen om de kwaliteit van de instructies en de toetsen te borgen. De nieuwe instructies mogen alleen gebruikt worden door licentiehouders. Een licentiehouder dient aan allerlei eisen te voldoen.

Op de website www.digitalsafetypassport.com kunt u in detail de achtergronden nalezen. Trainingen om als licentiehouder te kwalificeren, worden sinds 1 januari 2014 verzorgd door het Deltalinqs Trainingen Loket. Het Deltalinqs Trainingen Loket organiseert ook het merendeel van de on-shore trainingen die in de SSVV Opleidingengids worden genoemd. Zie voor de training portfolio; www.deltalinqs.nl

 

Steigermontage

Nieuwe scholingsstructuur Steigermontage Het (de-)monteren van steigers is een specialisme, dat alleen door goed geschoolde en ervaren monteurs kan worden beheerst. Het is immers al in de montagefase de verantwoordelijkheid van de steigermonteur dat er in de gebruiksfase vele tientallen beroepsgroepen veilig op steigers kunnen werken. Daarmee is hij niet alleen betrokken bij zijn eigen veiligheid, maar ook bij die van zijn collega’s en van de talrijke steigergebruikers.

De sectoren, de toepassingsgebieden, waar gebruik gemaakt wordt van steigers zijn zeer uiteenlopend, varierend van de bouw, scheepsbouw, petrochemie, chemie, energiesector en overige industrie tot de offshore. Daarbinnen zijn weer verschillende risicogebieden aan te geven. Die risicogebieden zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogte van de steiger, de complexiteit ervan, de omgeving en andere functionele omstandigheden. De steigermonteur krijgt hiermee dagelijks te maken.

Op grond van dit specialisme, de verantwoordelijkheid, de uiteenlopende toepassingsgebieden, de risicogebieden en de functionele omstandigheden is door de VSB, Fundeon, werkgevers (Bouwend Nederland) en werknemers (FNV en CNV) in de Bouw, overeenstemming bereikt over de inhoud van de zogenoemde Beroeps Competentie Profielen en het Kwalificatiedossier voor de steigerbouw. Deze vormen de basis voor opleiding (MBO2 en -3 niveau) en cursussen in de vorm van functies, eindtermen, kerntaken en competenties. Het resultaat is respectievelijk een erkend vakdiploma (MBO) of een door de branche erkend certificaat (branchecertificaat onder persoonscertificering) voor Monteur of 1e Monteur Steigerbouw.

Het Kwalificatiedossier wordt ook door de Richtlijn Steigers als uitgangspunt gehanteerd. Naast de functies in de steigerbranche, wordt er overigens ook aandacht besteed aan de Voorman/Uitvoerder, Steigerinspecteur en de Toezichthouder steigergebruik, omdat ook deze met verstand van zaken een objectieve beoordeling moeten kunnen geven over de kwaliteit en veiligheid van uiteenlopende typen steigers.

De invoering van de Nieuwe Scholingsstructuur vindt plaats in een overgangstermijn van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017. De diploma’s en certificaten, de juistheid en geldigheid ervan, worden vastgelegd in het Centraal Diploma Register.

Meer informatie: www.vsbweb.nl

Technische diensten Procesindustrie

VOMI is de branchevereniging van dienstverleners in de procesindustrie. Veiligheid, kwaliteit en vakmanschap zijn drie belangrijke thema’s voor VOMI. Tevens is VOMI van mening dat de veiligheid in de procesindustrie het meest gediend is met een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In die zin onderschrijft VOMI de doelstelling van de SSVV en SOG volledig.

Veel (onderhouds) werkzaamheden in de procesindustrie hebben vaak een grote veiligheidscomponent. Het streven van VOMI is om steeds in overleg met de opdrachtgevers binnen de SSVV structuur vast te stellen op welke wijze de borging van deze veiligheidscomponenten op efficiente en effectieve wijze kan worden ingericht. Dit kan betekenen dat het wenselijk is om aan de opleiding voor het uitvoeren van deze werkzaamheden bepaalde eisen en waarborgen te stellen. De eisen en waarborgen zullen in de SOG worden vastgelegd.

Meer informatie: www.vomi.nl

 


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving