Industriële reiniging

SIR-logo

Hoge Druk Spuiter (HDS)
Omschrijving
De spuiter hanteert het spuitgereedschap. Hij herkent de gevaren die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties en is op de hoogte van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is van groot belang dat hij op een correcte, veilige manier met de apparatuur kan omgaan.
Geldigheid: 1e certificaat: 3 jaar. Verlengingscertificaten: 3 jaar (mits tijdig verlengd).
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie en praktijk van o.a.

• Wet- en regelgeving

• Werking van Hoge Druk Waterstraalinstallatie en toebehoren

• Risico’s en EHBO

• Persoonlijke Beschermings Middelen

• Reactiekracht

• Praktijk: werken met spuitpistool en kruipslang

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

• Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

• Minimaal vier uur training/ervaring met werken met de kruipslang

• Minimaal vier uur training/ervaring met werken met een hoge druk pistool

Hoge Druk Machinist (HDM)
Omschrijving
De machinist bedient de hoge druk waterstraalinstallatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. De machinist heeft ervaring als spuiter en is bekend met de werking, bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Als verantwoordelijke voor de werkzaamheden, is hij/zij op de hoogte van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk.
Geldigheid: 1e certificaat: 3 jaar. Verlengingscertificaten: 3 jaar (mits tijdig verlengd).
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie en praktijk van o.a.

• Druk, cavitatie, reactiekracht

• Werking, opbouw, gebruik en bediening van een hoge druk waterstraalinstallatie

• Veiligheidsregels

• Uitvoering dagelijks onderhoud

• Correct gebruik PBM’s

• Risico’s en EHBO

• Taken en verantwoordelijkheden

NB. Alleen voor het eerste certificaat wordt een praktijkexamen afgelegd. Het verlengingsexamen bevat alleen theorie.

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

• Minimaal 6 maanden in het bezit te zijn van een geldig certificaat HDS

• Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemenVoor de verlenging: In het bezit te zijn van een geldig certificaat HDM.

Hoge Druk Keurmeester (HDK)
Omschrijving
Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de installatie en de toebehoren op veiligheid kan beoordelen, keuren en testen.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet- en regelgeving

• Taken en Verantwoordelijkheden

• Opbouw en werking van hoge druk waterstraalinstallatie

• Risico’s

• Natuurkundige begrippen

• Te keuren materieel, kwartaal inspecties, keuringseisen en jaarlijkse keuringen

• Berekeningen van nozzle’s en slangen / reactiekrachten

• Document beheer, zoals testcertificaten en gebruiksaanwijzingen

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Toezichthouder Hoge Druk (THD)
Omschrijving
Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s welke bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet- en regelgeving en taken en verantwoordelijkheden

• Werking hoge druk waterstraalinstallatie en veiligheid bij het werken met hoge druk en toebehoren

• Drukverlies berekening, reactiekrachten en nozzle selectie

• Risico’s en EHBO

• Indeling industriële reinigingstechnieken en reinigingsmethoden

• Natuurkundige begrippen

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen.

Druk Vacuüm Machinist (DVM)
Omschrijving
De machinist heeft tijdens de voorbereiding, de uitvoering en het afronden van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de druk vacuüm wagen, de betrokken medewerkers en alle door het reinigingsbedrijf te verrichten handelingen.De machinist is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en bepaalt de werkwijze in overleg met de assistenten en eventueel de opdrachtgever. De machinist bepaalt of het werk kan beginnen of moet worden onderbroken.
Geldigheid: 1e certificaat: 3 jaar. Verlengingscertificaten: 3 jaar (mits tijdig verlengd).
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het basisexamen bestaat uit theorie en praktijk van o.a.

• Wet- en regelgeving

• Veiligheid, werking en opbouw van het werk met de druk vacuüm installatie

• Risico’s en EHBO

• Onderscheid natte/droge druk vacuüm wagen en zuiggraaf machine

• Natuurkundige begrippen

• Keuze slangen en persoonlijke beschermingsmiddelen

• Onderdelen van de druk vacuüm installatie benoemen

• De werking verklaren van het zuigen en persen van gevaarlijke stoffen

• Een zuig- of persopdrachtHet verlengingsexamen bestaat alleen uit een theoriedeel

NB. Alleen voor het eerste certificaat wordt een praktijkexamen afgelegd. Het verlengingsexamen bestaat alleen uit een theoriedeel.

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

• Voor de basis: Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

• Voor de verlenging: In het bezit zijn van een geldig certificaat DVM

Zuiggraaf Machinist (ZGM)
Omschrijving
De zuiggraaf machinist heeft de verantwoordelijkheid voor de zuiggraaf machine, de aan hem toegewezen medewerker(s) en alle te verrichten handelingen tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van het werk.
Geldigheid: 1e certificaat: 3 jaar. Verlengingscertificaten: 3 jaar (mits tijdig verlengd).
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie, gebaseerd op de eind- en toetstermen DVM en o.a.

• Wet- en regelgeving

• Veiligheid, werking en opbouw van het werk met de installatie

• Risico’s en EHBO

• Onderscheid natte en droge stoffen van zuiggraaf machine en reinigingsmethoden

N.B. Er vindt geen praktijkexamen plaats; kandidaat moet een ondertekende SIR-verklaring inleveren vóór aanvang van het examen, waarin hij verklaart geïnstrueerd te zijn in het gebruik van de ZGM-wagen die bij zijn werkgever wordt gebruikt.

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

• Voor de basis: bezit een geldige SIR verklaring ZGM

• Voor de verlenging: bezit een geldig certificaat ZGM

Druk Vacuüm Keurmeester (DVK)
Omschrijving
De keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van druk vacuüm wagens en de toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de druk vacuüm wagen en toebehoren kan beoordelen, keuren en testen.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie o.a.

• Wet- en regelgeving

• Werking en opbouw van en veiligheid bij werken met druk vacuüm installatie

• Risico’s en EHBO

• Onderscheid natte en droge stoffen wagens

• Keuringseisen, periodieke keuringen, te keuren materieel

• Document beheer zoals testcertificaten en gebruiksaanwijzingen

• Natuurkundige begrippen

• Taken en verantwoordelijkheden

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Toezichthouder Druk Vacuüm (TDV)
Omschrijving
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van druk vacuüm reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s welke bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheidsen Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet- en regelgeving

• Opbouw en werking druk vacuüminstallatie en toebehoren

• Risico’s en EHBO

• Indeling industriële reinigingstechnieken en reinigingsmethoden

• Veiligheid bij het werken met druk vacuüm

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Natuurkundige begrippen

• Taken en verantwoordelijkheden

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Chemisch Technisch Operator (CTO)
Omschrijving
Dit examen is bedoeld voor personen die werken met chemicaliën of waarbij tijdens de reinigingswerkzaamheden chemische/fysische reacties kunnen optreden. Men moet op de hoogte zijn van de manier waarop de gezondheid en het welzijn van direct en indirect betrokkenen gehandhaafd kan blijven door het bewust verminderen van risico’s.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet en regelgeving

• Risico’s, EHBO, spill- en brandprocedures

• Opstellen reinigingsprocedure, reinigingsmethoden, eigenschappen van chemicaliën

• Veiligheid bij het uitvoeren van de reiniging

• Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Aanvoer, opslag en afvoer van chemicaliën

• Scheikundige begrippen

• Taken en verantwoordelijkheden

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Chemisch Technisch Keurmeester (CTK)
Omschrijving
Een keurmeester is SIR gecertificeerd en heeft op grond van vakkennis, opleiding en ervaring aantoonbaar voldoende kennis van chemisch-technische reinigingsapparatuur en de toebehoren. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de chemischtechnische reinigingsapparatuur op veiligheid kan beoordelen, keuren en testen. De CTK is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde testen en voor uitgifte van keuringscertificaten.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet- en regelgeving

• Opbouw en werking installaties t.b.v chemisch reinigen, reinigingsproducten en –processen

• Risico’s, EHBO, spill- en brandprocedures

• Eigenschappen van chemicaliën, scheikundige begrippen

• Veiligheid

• Aanvoer, opslag en afvoer van chemicaliën

• Keuren van pompen van chemisch technische installatie, keuringsnormen van slangen, visuele inspectie, jaarlijkse keuring, eisen van keuringsinstantie

• Document beheer zoals testcertificaten en gebruiksaanwijzingen

• Taken en verantwoordelijkheden

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Toezichthouder Chemisch Technisch (TCT)
Omschrijving
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van de chemisch technische reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s welke bij chemisch technisch reinigen van toepassing zijn.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie van o.a.

• Wet- en regelgeving

• De werking van chemisch technische installaties en toebehoren

• Risico’s, EHBO

• Indeling industriële reinigingstechnieken, reinigingsmethoden, toebehoren

• Natuurkundige begrippen

• Taken en verantwoordelijkheden

 

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Adembescherming B (ABB)
Omschrijving
Personen die werkzaamheden uitvoeren met gebruik van onafhankelijke adembescherming conform de SIR richtlijnen moeten deze werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitvoeren om ongevallen te voorkomen.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen.

• Ademhaling, temperatuurhuishuiding van het menselijk lichaam (hittestress)

• Explosiegevaar, giftige stoffen, agressieve stoffen, katalysatoren en pyrofore producten

• Adembeschermende kleding, huidbeschermende kleding

• Het werken in besloten ruimten, werken in stikstof

• Meetapparatuur

• IDLH-situaties

• Werken met filterbusmaskers, ademluchttoestellen, slangapparaten en gaspakken, bedienen LSU

• Veiligheids- en noodprocedures

• Taken en verantwoordelijkheden

 

Het praktijkexamen bestaat uit:

• Praktijkoefeningen met gaspak

• Meeruren aansluiting en betreden ruimte onder hoog risicovolle omstandigheden

• Noodsituatie

 

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

Adembescherming C (ABC)
Omschrijving
Personen die werkzaamheden uitvoeren met gebruik van onafhankelijke adembescherming in gaspak in een geïnertiseerde ruimte conform de SIR richtlijnen dienen deze werkzaamheden op een veilige manier te kunnen uitvoeren en ongevallen te voorkomen.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen

Het theorie-examen bevat de volgende onderwerpen:

• Ademhaling, temperatuurhuishouding van het menselijk lichaam (hittestress)

• Explosiegevaar, giftige stoffen, agressieve stoffen, katalysatoren en pyrofore producten

• Adembeschermende kleding, huidbeschermende kleding

• Het werken in besloten ruimten, werken in stikstof

• Meetapparatuur

• IDLH-situaties

• Werken met filterbusmaskers, ademluchttoestellen, slangapparaten en gaspakken, bedienen LSU

• Veiligheids- en noodprocedures

• Taken en Verantwoordelijkheden

 

Het praktijkexamen bestaat uit:

• Praktijkoefeningen met gaspak

• Meeruren aansluiting en betreden ruimte onder hoog risicovolle omstandigheden

• Noodsituatie

 

Toelatingseisen

• In het bezit te zijn van een geldig certificaat ABB of ABC

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen

• Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen

Toezichthouder Adembescherming (TAB)
Omschrijving
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden met adembescherming een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij werkzaamheden met adembescherming van toepassing zijn.
Geldigheid: 3 jaar
VCA logo: Nee
Toetswijze: Categorie B

Klik hier voor meer informatie

Het examen bestaat uit theorie-examen over de volgende onderdelen:

• Taken en verantwoordelijkheden

• Ademhaling, gezondheidseisen

• Maskers en filterapparaten, persluchttoestellen, meer urenaansluiting, LSU, communicatie

• Besloten ruimten

• Gevaarlijke stoffen

• Ontsmettingsprocedure

• Noodprocedure en reddingsplan

 

Toelatingseisen

• De taal waarin het examen is aangevraagd in woord en geschrift beheersen


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving