Voorwaarden voor erkenning als opleidingscentrum SOG

  • U heeft aantoonbare ervaring op het gebied van veiligheidsopleidingen;
  • U bent niet direct of indirect betrokken bij of oefent zeggenschap uit over een andere onderneming die examinering en/of daaraan gerelateerde producten voor de SOG-kwalificaties verzorgt;
  • In de audit zijn geen afwijkingen (=falen op een Kritieke Prestatie Indicator) geconstateerd én de auditor heeft een positief advies afgegeven. Voor 2018 heeft de Waarborgcommissie de volgende vitale punten benoemd: het lesplan, gekwalificeerde docent(en), oefenen met praktische handelingen en lesmateriaal;
  • U leidt voldoende kandidaten per kalenderjaar succesvol op. Voor 2018 het aantal geslaagde kandidaten gezet op 20. Dit aantal moet overeenkomen met de factuur en het Centraal Diploma Register (CDR) en is bereikt vóór de peildatum van 1 oktober. Eigen medewerkers tellen niet als kandidaat;
  • U voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst met VCA Infra/Stichting eX:plain en de overeenkomst is niet geëindigd;
  • U voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden, eisen, regels en richtlijnen zoals opgenomen in het Handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG en alle aanvullingen en wijzigingen daarop.

Aanvragen voorlopige erkenning: soepelere voorwaarden

Als u voor het eerst erkenning aanvraagt voor een SOG-kwalificatie kunt u alleen een voorlopige erkenning krijgen. Een voorlopige erkenning is tijdelijk. U hoeft dan nog niet te voldoen aan het criterium voor het minimum aantal kandidaten. Het traject tot voorlopige erkenning start met een kennismakingsaudit.

Indien u nog niet alle zaken op orde heeft, kan u een termijn worden geboden om geconstateerde afwijkingen te herstellen. Deze termijn wordt u na afloop van de kennismakingsaudit per mail medegedeeld. Voor deze kennismakingsaudit geldt dat een positief advies niet automatisch tot een eerste overeenkomst met VCA infra/Stichting eX:plain leidt.  

Als de (voorlopige) erkenning van de opleider kan leiden tot schade van het VCA-stelsel, is dat reden om van een overeenkomst af te zien. Pas na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is sprake van een voorlopige erkenning. De voorlopige erkenning loopt van rechtswege af op de vermelde datum.

Aanvragen erkenning

Indien tijdens de voorlopige erkenning vóór de peildatum van 1 oktober voldoende kandidaten succesvol zijn opgeleid en u voldoet aan de overige voorwaarden van erkenning, volgt – op uw aanvraag –  de erkenningsaudit. Een positief advies van de auditor leidt niet automatisch tot een volgende overeenkomst met VCA Infra / Stichting eX:plain. De overeenkomst gaat altijd in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. De uitkomsten van het erkenningsproces worden minimaal 1 maand van tevoren op de website gepubliceerd.

Daarna volgt jaarlijks (of – indien daartoe wordt besloten – na een langere periode) een structurele audit. Uiteraard moet u blijven voldoen alle voorwaarden voor erkenning, waaronder mede begrepen het aantal kandidaten per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld).

Stichting eX:plain heeft de bevoegdheid uw erkenning voor alle of enkele opleidingen – ook tussentijds –  in te trekken of op te schorten als de gronden op basis waarvan de erkenning is verstrekt – al dan niet tijdelijk – niet meer aanwezig zijn en/of als er sprake is van onregelmatigheden waardoor de belangen van VCA en/of het VCA-opleiding en –examenstelsel geschaad zijn of geschaad kunnen worden.

Om een voorlopige erkenning of een erkenning aan te vragen, mailt u een ingevuld aanvraagformulier naar opleiders@vcainfra.nl.

Aan de erkenning zijn kosten verbonden.  Zie het schema van het erkenningstraject.

Jaarcyclus erkenning

Data

Activiteit

Vanaf 1 april

Communicatieproces: formulieren beschikbaar, oproep aanmeldingen.

1 juli

Voor alle kwalificaties moeten aanvragen binnen zijn. Ook voor de al verstrekte kwalificaties.

1 aug – 1 dec

Inplannen (nieuwe) kwalificaties voor erkenningsronde audit.

1 augustus

Peildatum 1: > 20 geregistreerde kandidaten in CDR.

1 sept – 1 dec

Inplannen audits

Sept / okt

Organisatie bijeenkomst opleiders

1 november

Peildatum 2: > 20 geregistreerde kandidaten in CDR.

15 dec – 1 jan

Publicatie erkenningen vanaf 1 januari 2020

Tot 1 maart

Overgangsperiode is beëindigd. Alleen voor het nieuwe jaar erkende opleiders kunnen in VRA worden aangevinkt.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving