Voorwaarden voor erkenning als opleidingscentrum SOG

 • U heeft aantoonbare ervaring op het gebied van veiligheidsopleidingen;
 • U bent niet direct of indirect betrokken bij of oefent zeggenschap uit over een andere onderneming die examinering en/of daaraan gerelateerde producten voor de SOG-kwalificaties verzorgt;
 • In de audit zijn geen afwijkingen (=falen op een Kritieke Prestatie Indicator) geconstateerd én de auditor heeft een positief advies afgegeven. De waarborgcommissie heeft de volgende punten als vitaal benoemd: het lesplan, gekwalificeerde docent(en), oefenen met praktische handelingen en lesmateriaal;
 • U leidt voldoende kandidaten per kalenderjaar succesvol op. Voor 2019 het aantal geslaagde kandidaten gezet op 20. Dit aantal moet overeenkomen met de factuur en het Centraal Diploma Register (CDR) en is bereikt vóór de peildatum van 1 november. Eigen medewerkers tellen niet als kandidaat. Het aantal van 20 geslaagde kandidaten geldt voor minimaal 1 kwalificatie. Zijn er minder dan 20 geslaagde kandidaten dan moet de ingeschakelde docent voldoende kandidaten per jaar opleiden. Dit mag ook bij andere opleiders.
 • U voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst met VCA Infra/Stichting eX:plain en de overeenkomst is niet geëindigd;
 • U voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden, eisen, regels en richtlijnen zoals opgenomen in het Handboek VCA Infra Opleidingscentrum SOG en alle aanvullingen en wijzigingen daarop.

Aanvragen voorlopige erkenning: soepelere voorwaarden

Als u voor het eerst erkenning aanvraagt voor een SOG-kwalificatie kunt u alleen een voorlopige erkenning krijgen. Een voorlopige erkenning is tijdelijk. U hoeft dan nog niet te voldoen aan het criterium voor het minimum aantal kandidaten. Het traject tot voorlopige erkenning start met een kennismakingsaudit.

Indien u nog niet alle zaken op orde heeft, kan u een termijn worden geboden om geconstateerde afwijkingen te herstellen. Deze termijn wordt u na afloop van de kennismakingsaudit per mail medegedeeld. Voor deze kennismakingsaudit geldt dat een positief advies niet automatisch tot een eerste overeenkomst met VCA infra/Stichting eX:plain leidt.

Als de (voorlopige) erkenning van de opleider kan leiden tot schade van het VCA-stelsel, is dat reden om van een overeenkomst af te zien. Pas na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is sprake van een voorlopige erkenning. De voorlopige erkenning loopt van rechtswege af op de vermelde datum.

Aanvragen erkenning

Indien tijdens de voorlopige erkenning vóór de peildatum van 1 november voldoende kandidaten succesvol zijn opgeleid en u voldoet aan de overige voorwaarden van erkenning, volgt – op uw aanvraag –  de erkenningsaudit. Een positief advies van de auditor leidt niet automatisch tot een volgende overeenkomst met VCA Infra / Stichting eX:plain. De overeenkomst gaat altijd in per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. De uitkomsten van het erkenningsproces worden minimaal 1 maand van tevoren op de website gepubliceerd.

Daarna volgt jaarlijks (of – indien daartoe wordt besloten – na een langere periode) een structurele audit. Uiteraard moet u blijven voldoen alle voorwaarden voor erkenning, waaronder mede begrepen het aantal kandidaten per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld).

Stichting eX:plain heeft de bevoegdheid uw erkenning voor alle of enkele opleidingen – ook tussentijds –  in te trekken of op te schorten als de gronden op basis waarvan de erkenning is verstrekt – al dan niet tijdelijk – niet meer aanwezig zijn en/of als er sprake is van onregelmatigheden waardoor de belangen van VCA en/of het VCA-opleiding en –examenstelsel geschaad zijn of geschaad kunnen worden.

Om een voorlopige erkenning of een erkenning aan te vragen, mailt u een ingevuld aanvraagformulier naar opleiders@vcainfra.nl.

In verband met de ontwikkelingen rond SOG petrochemie 2.0 is er nog geen duidelijkheid over de werkwijze in 2022 en het effect hierop voor aanvragen van erkenningen voor 2022. We zullen hierover zo spoedig mogelijk communiceren als er meer bekend is.

Aan de erkenning zijn kosten verbonden.  Zie het schema van het erkenningstraject.

Inhoudelijke voorbereiding audit

Voor een goed verloop van de audit is het belangrijk dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en uitvoering van de opleidingen aanwezig zijn.

De auditor zal onderstaande auditinstrumenten gebruiken als leidraad voor het gesprek.

 

Aanslaan en begeleiden van lasten

Gasmeten

Vorkheftruck

Buitenwacht

Verplaatsen van lasten met handgereedschap

Werken aan flensverbindingen en werken aan flensverbindingen volgens protocol

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur

Werken met twin ferrule fittingen

Verreiker

Werken met onafhankelijke adembescherming

Werken met een hoogwerker voor categorie 1B, 3A en 3B 

 

Met name de kritische prestatie-indicatoren zijn van belang:

 • Opleidingsmateriaal
 • Lesplan
 • Kwalificaties docenten
 • Locatie

 

U kunt helpen om de audit vlot te laten verlopen door ervoor te zorgen dat onderstaande documentatie beschikbaar is tijdens de audit:

 • kopieën van diploma’s en cv’s van docenten;
 • lesplannen;
 • opleidingsmateriaal.
Jaarcyclus erkenning

Data

Activiteit

Vanaf 1 april

Communicatieproces: formulieren beschikbaar, oproep aanmeldingen.

1 juli

Voor alle kwalificaties moeten aanvragen binnen zijn. Ook voor de al verstrekte kwalificaties.

1 aug – 1 dec

Inplannen (nieuwe) kwalificaties voor erkenningsronde audit.

1 augustus

Peildatum 1: >voor minstens 1 kwalificatie 20 geregistreerde kandidaten in CDR.

1 sept – 1 dec

Inplannen audits

Sept / okt

Organisatie bijeenkomst opleiders

1 november

Peildatum 2: > voor minstens 1 kwalificatie 20 geregistreerde kandidaten in CDR.

15 dec – 1 jan

Publicatie erkenningen vanaf 1 januari 2020

Tot 1 maart

Overgangsperiode is beëindigd. Alleen voor het nieuwe jaar erkende opleiders kunnen in VRA worden aangevinkt.

 

Met ingang van de erkenningsronde voor 2020 is het niet meer nodig dat er voor alle kwalificaties meer dan 20 geslaagde kandidaten in het CDR staan. Een opleider moet voor een erkenningsaudit minimaal 1 kwalificatie met meer dan 20 geslaagde kandidaten in huis hebben. Voor de overige opleidingen, waarvoor de opleider ook erkend wil worden, hoeft hij dit aantal niet aan te kunnen tonen. Wel moet de ingeschakelde docent voldoende kandidaten per jaar opleiden. Dat mag bij andere opleiders.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving