Veelgestelde vragen

Hieronder vindt U veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het VCA diploma en het diplomaregister.

Ik ben mijn VCA-diploma kwijt. Wat kan ik nu doen?

Als u het VCA-diploma hebt behaald en de geldigheidsduur is nog niet voorbij, dan staan uw diplomagegevens geregistreerd in het VCA Centraal Diplomaregister.

Als uw diplomagegevens daarin staan, dan is dat het officiële bewijs dat u het VCA-diploma hebt behaald en dat dit geldig is. Het is niet noodzakelijk dat u een papieren VCA-diploma in uw bezit hebt. Het Centraal Diplomaregister is leidend. Een kopie van uw diploma mag meestal niet verstrekt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VCA-examencentrum dat uw examen heeft georganiseerd. Contactgegevens van alle actieve, erkende VCA-examencentra kunt u hier vinden.

Ik ben mijn pasje kwijt. Wat kan ik nu doen?

Pasjes worden uitgegeven door sommige VCA-examencentra, de organisaties die VCA-examens organiseren. Deze verstrekken zij dan extra naast het officiële diploma en de registratie in het VCA Centraal Diploma Register. Als u uw pasje kwijt bent, kunt u voor informatie daarover contact op te nemen met het VCA-examencentrum dat uw examen heeft afgenomen. Contactgegevens van alle actieve, erkende VCA-examencentra kunt u hier vinden.

Hoe kan ik beoordelen of een VCA-diploma geldig is?

Op een geldig VCA-diploma staat het VCA-logo.
Ook staat het geregistreerd in het  VCA Centraal Diplomaregister. Dat kunt u controleren met het diplomanummer. De registratie in het Centraal Diploma Register is leidend. De kandidaat kan daarnaast van het examencentrum een diploma ontvangen. Een fysiek VCA-diploma en een VCA-pasje zijn niet verplicht. Als een examencentrum daarvoor kiest, dan moeten de gegevens overeenkomen met de gegevens zoals zij staan vermeld in het Centraal Diplomaregister.

Mijn diploma is verlopen. Wat kan ik nu doen?

Een VCA-diploma is 10 jaar geldig.
Als de geldigheidsduur van het diploma is verlopen, kunt u alleen een nieuw diploma verkrijgen door opnieuw VCA-examen te doen via een erkend VCA-examencentrum. Contactgegevens van alle actieve, erkende VCA-examencentra kunt u hier vinden.

Welke buitenlandse diploma’s zijn gelijkwaardig aan het Nederlandse VCA-diploma?

VCA-diploma’s uit België en sommige SCC-diploma’s uit Duitsland worden doorgaans door de opdrachtgevers in Nederland erkend. Voor diploma’s uit andere landen geldt dit niet. Duitse diploma’s moeten voldoen aan een aantal eisen om in Nederland erkend te kunnen worden. Deze eisen zijn te vinden op de website van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

Ik heb moeite met het lezen van de vragen in het examen. Is hier een oplossing voor?

Voor basisveiligheid is het mogelijk voorleesexamen te doen. U kunt de tekst van de vragen en antwoorden laten voorlezen door de computer. Voor VOL en VIL is dit niet mogelijk. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen.

Het diploma van een medewerker is verlopen en het examen is over enkele weken. Wat is de consequentie in de tussenliggende periode?

Het is mogelijk dat hem de toegang tot het terrein wordt geweigerd. Neem contact op met uw certificatie-instelling voor meer informatie m.b.t. de bedrijfscertificatie.

Ik wil mijn examen inzien. Wat kan ik doen?

Het is mogelijk het examen in te zien. Neem hiervoor contact op met het Examencentrum VCA dat het examen heeft afgenomen. In overleg met u en VCA Infra wordt een datum en tijd voor de inzage afgesproken. De exameninzage vindt altijd plaats bij VCA Infra in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn aangevraagd worden in behandeling genomen. Aanvragen van kandidaten die zijn geslaagd voor het examen worden niet gehonoreerd.

Is het toegestaan een doventolk in te zetten?

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan een beëdigd doventolk in te zetten:

  • Er is vooraf toestemming gegeven door VCA Infra, waarbij door het examencentrum is aangegeven om welk examen het gaat, welke locatie, aantal kandidaten, aanwezige surveillant(en), aanwezige doventolk.
  • De doventolk die tijdens de voorbereiding voor het examen de kandidaat heeft bijgestaan mag ook tijdens het examen ingezet worden als doventolk.
  • De doventolk dient aangesteld te zijn door het Examencentrum VCA als surveillant en de geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring te hebben getekend; de doventolk dient tot de bevoegde personen tijdens het examen te behoren.
  • Op het protocol moet de aanwezigheid van de doventolk eveneens worden vastgelegd.
  • De doventolk dient zich aan de inhoud van het examen te houden. Het is niet toegestaan uitleg te geven over de inhoud van het examen.

N.B. Het al dan niet toestaan van doventolken wordt door de VCA Examenbank van situatie tot situatie bepaald. Het Examencentrum VCA moet dan ook motiveren waarom de doventolk noodzakelijk is.

Wat is het verschil tussen VOL-VCA en VIL-VCU?

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA, maar is niet gelijkwaardig aan VOL-VCA. De leerstof die niet van toepassing is voor een intercedent die uitsluitend op kantoor werkt en dus niets te maken heeft met bijvoorbeeld (taak) risico analyses in het operationele werkveld of incidenten/ongevallen onderzoek is vervallen. VIL-VCU is aangevuld met unieke, op de intercedenten toegesneden kennis zoals wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie inlener – uitzendorganisatie (bemiddelaar) – uitleenkracht. Basisveiligheid VCA is volledig in VIL-VCU opgenomen.

Bij de minimumeisen van vraag 3.3 waar van de operationeel leidinggevenden wordt geëist dat zij over VOL-VCA beschikken, wordt in de voetnoot uitsluitend voor MVK- of HVK-diploma vrijstelling gegeven.

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt en ik heb al een nieuwe aangevraagd. (Hoe) mag ik aan het examen deelnemen?

Om aan het examen deel te mogen nemen, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen om te kunnen deelnemen aan het examen?

Om aan een examen deel te kunnen nemen, moet men zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:`

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
  • Een geldig rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie. Een rijbewijs, identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven in een ander land, is niet geldig.

De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving